ΚΡΟΤΩΝ
ΚΡΟΤΩΝ

Ricinus communis

More...

ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ
ΚΥΝΟΣΒΑΤΟΣ

Rosa sempervirens

More...

ΛΑΠΑΘΟΝ
ΛΑΠΑΘΟΝ

Rumex cristatus

More...

ΜΥΡΡΙΝΗ ΑΓΡΙΑ
ΜΥΡΡΙΝΗ ΑΓΡΙΑ

Ruscus aculeatus

More...

ΠΗΓΑΝΟΝ
ΠΗΓΑΝΟΝ

Ruta chalepensis

More...

ΑΚΤΗ
ΑΚΤΗ

Sambucus nigra

More...