ΚΑΡΥΑ
ΚΑΡΥΑ

Juglans regia

More...

ΑΡΚΕΥΘΟΣ
ΑΡΚΕΥΘΟΣ

Juniperus phoenicea

More...

ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΗ

Laurus nobilis

More...

ΦΑΚΗ
ΦΑΚΗ

Lens culinaris

More...

ΚΡΙΝΑΝΘΕΜΟΝ
ΚΡΙΝΑΝΘΕΜΟΝ

Lilium candidum

More...

ΛΙΝΟΝ
ΛΙΝΟΝ

Linum usitatissimum

More...