ΑΝΔΡΑΧΝΗ
ΑΝΔΡΑΧΝΗ

Portulaca oleracea

More...

ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ

Prunus dulcis

More...

ΡΟΙΑ
ΡΟΙΑ

Punica granatum

More...

ΠΡΙΝΟΣ
ΠΡΙΝΟΣ

Quercus coccifera

More...

ΡΑΦΑΝΙΣ
ΡΑΦΑΝΙΣ

Raphanus raphanistrum

More...

ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΗ
ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΚΗ

Rhus coriaria

More...